دسامبر 19, 2018
روسیه

کشور روسیه

تاریخچه روسیه تاریخی پرثمر با مردان قدرتمند و تاریخ سازی دارد. تا پیش از قرن هجدهم یک حکومته نه چندان نیرومند در خاور اروپا بود و مانند امروز پهناور نبود. تا این که در آغاز دهه 18 میلادی و با […]