ژانویه 20, 2020
کلیسای سنت باسیل

کلیسای سنت باسیل در مسکو

ساخت کلیسای سنت باسیل به دستور یکی از تزار های روسی به نام ایوان مخوف در سال 1555 آغاز شد و تا سال 1561 ادامه یافت. تاریخچه کلیسای سنت باسیل در سال 2016 این کلیسا 455 ساله شد، اما آسیب […]