سپتامبر 4, 2019

جملات و کلمات پایه در زبان روسی (آموزش زبان روسی – قسمت پنجم)

در این مقاله جملات و کلمات پایه روسی که در شرایط مختلف می تواند کمک زیادی برای مهاجران باشد آموزش داده خواهد شد. مقالات مرتبط با آموزش زبان روسی تاکنون الفبا زبان روسی خوش آمد گویی در زبان روسی روزهای […]