می 2, 2018
کار دانشجویی در روسیه

کار دانشجویی در روسیه با چه شرایطی امکان پذیر است؟

نمی شود منکر این شد که بیشتر کسانی که می خواهند برای تحصیل به روسیه سفر کنند، نیم نگاهی هم به کار دانشجویی در روسیه و کسب درآمد دارند. سوال های بسیاری از ما در این مورد ممکن است به […]