سپتامبر 25, 2019
تحصیل در رشته میکروبیولوژی

رشته میکروبیولوژی در روسیه و دانشگاه های ارائه دهنده این رشته

میکروبیولوژی، شاخه ای از علوم زیست است که به بررسی میکروارگانیسم ها و نیز رابطه آن ها با خودشان و البته دیگر موجودات می پردازد. در این مقاله قصد داریم مطالبی در رابطه با تحصیل در رشته میکروبیولوژی در کشور […]