دسامبر 7, 2019
مهندسی نفت کشور روسیه

رشته مهندسی نفت در روسیه

رشته مهندسی نفت و گاز در روسیه شامل کلیه عملیات در زمینه اکتشاف، ارزیابی و استخراج مواد معدنی، فلزات، نفت و سوخت های فسیلی از زمین است. مهندسان معدن در مورد منابع معدنی تحقیق می کنند و مسئولیت برنامه ریزی […]