سپتامبر 16, 2019
دانشگاه فرهنگ و هنر

دانشگاه فرهنگ و هنر سنت پترزبورگ

دانشگاه فرهنگ و هنر شهر سنت پترزبورگ روسیه از بزرگترین مراکز آموزش و آماده سازی متخصصان در زمینه فرهنگ و هنر است. این دانشگاه در سال 1918 تاسیس شده است که یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در […]