سپتامبر 2, 2019
جملات کاربردی

جملات کاربردی در زبان روسی (آموزش زبان روسی – قسمت چهارم)

پس از آشنایی با الفبا زبان روسی و خوش آمد گویی در زبان روسی، در این مقاله جملات کاربردی روسی که در شرایط مختلف می تواند کمک زیادی برای مهاجران باشد آموزش داده خواهد شد. زمانی که شما به خارج […]