دسامبر 9, 2020
مهندسی مواد روسیه

تحصیل در رشته مهندسی مواد در دانشگاه های روسیه

امروزه، مقدار عظیمی از مواد طبیعی و مصنوعی تولید می شود. در عین حال، الزامات مربوط به مشخصات و کیفیت آن ها در حال افزایش است. بنابراین، تخصص علم مواد و فناوری مواد و مخصوصا رشته مهندسی مواد بسیار در […]